Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Referáty a oddelenia

Referáty a oddelenia

organizačná štruktúra

Prednosta obecného úradu:

Ing. Ján Slíž - t.č. 0905 533 849; e mail:  prednosta@cabajcapor.sk

 1. riadenie OcÚ, plánovanie, vyhodnocovanie úloh a kontrolná činnosť vo všetkých oblastiach pôsobenia a zodpovednosti OcÚ v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a s ďalšími príslušnými právnymi predpismi a to v originálnych kompetenciách obce a v prenesenom výkone štátnej správy na obec,
 2. sledovanie legislatívnych zmien, zabezpečenie skvalitňovania odbornej pripravenosti zamestnancov OcÚ a vlastnej odbornej pripravenosti.
 3. plnenie a zabezpečenie realizácie ďalších a operatívnych úloh podľa pokynov a nariadení starostu obce,
 4. zabezpečenie súčinnosti OcÚ s poslancami obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“), s komisiami OZ, zborom pre občianske záležitosti, hlavným kontrolórom obce, základnými a materskými školami na území obce, právnickými a fyzickými osobami – podnikateľmi pôsobiacimi v obci s občianskymi združeniami pôsobiacimi, športovými klubmi a spoločenskými organizáciami v obci v prospech obce,
 5. zabezpečenie potrebnej súčinnosti s orgánmi verejnej správy,
 6. zabezpečenie termínov, správnosti a úplnosti spracovania a odoslania všetkých požadovaných hlásení, štatistických údajov a ďalších informácií oprávnene požadovaných orgánmi verejnej správy od obce,
 7. samostatná príprava koncepčných materiálov pre prácu OcÚ, OZ a v prospech obce (smernice, všeobecne záväzné nariadenie, plány, programy atď.),
 8. organizácia a príprava zasadnutí OZ podľa pokynov starostu obce; aktívna účasť na zasadnutiach OZ, zabezpečenie prezentácie jednotlivých prerokovávaných bodov programu zasadnutia OZ v reálnom čase, predkladanie vecných príspevkov s hlasom poradným k prerokovávanej problematike zasadnutia OZ a komplexné spracovanie výstupných dokumentov zo zasadnutí OZ vrátane zápisnice a prehľadu prijatých uznesení,
 9. realizácia nariadení a uznesení OZ smerom OcÚ,
 10. o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy a to v rozsahu vymedzenom písomným poverením od starostu obce,
 11. zodpovednosť za prípravu rozpočtu obce a monitorovanie jeho plnenia,
 12. zodpovednosť za výkon správy majetku obce,
 13. zodpovednosť za zabezpečenie výkonu e-governmentu a integrovaného obslužného miesta v podmienkach obce,
 14. zodpovednosť za bezpečnostnú politiku pri ochrane osobných údajov spracovávaných zamestnancami OcÚ, poslancami OZ, starostom obce, členmi komisií OZ a volebných komisií,
 15. zodpovednosť za vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 16. zodpovednosť za povinné zverejňovanie informácií a dokumentov obce na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli obce a na web stránke obce,
 17. príprava zmlúv v súvislosti s majetkom obce,
 18. príprava a vykonávanie verejných obstarávaní,
 19. príprava zmlúv v súvislosti s majetkom obce,
 20. zodpovednosť za zabezpečenie volieb do orgánov verejnej správy v podmienkach obce,
 21. príprava, sledovanie a vyhodnocovanie dlhodobých programov obce v oblasti sociálneho a hospodárskeho rozvoja,
 22. plnenie úloh vo funkcii tajomníka krízového štábu v prípade vzniku mimoriadnej situácie, zodpovednosť za prípravu osôb, spracovanie a vedenie dokumentácie v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany, obrany a ochrany pred povodňami,
 23. zodpovednosť za priebežnú aktualizáciu údajov v špecifickom aplikačnom programe EPSIS® JISHM,
 24. vykonávanie základnej a administratívnej finančnej kontroly, prípadne finančnej kontroly na mieste,
 25. zabezpečovanie exekučných konaní pri vymáhaní nedoplatkov na daniach a poplatkoch, pri vymáhaní pokút za priestupky a správne delikty,
 26. práca v komisii pre občianske spolunažívanie a verejný poriadok.

 

sekretariát starostu obce; referát výstavby, bytov, životného prostredia a vnútornej správy  

(mzdy a personalistika, zasadnutia OZ)

Alena Sedláková – t.č. 037/7888403, 0915724101,

            - určenie, zmena a zrušenie súpisného čísla – tlačivo: Žiadosť o určenie súpisného čísla

                                                                                      tlačivo - Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

            - prijímanie a evidencia žiadostí o nájomný byt – tlačivo: Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

 •  miestne komunikácie

            - povolenie na zvláštne užívanie MK a verejného priestranstva - tlačivo

            - uzávierka miestnych komunikácii

            - povolenie na zriadenie vjazdu - tlačivo ŽIadosť o zriadenie vjazdu

            - určenie dopravného značenia na MK – tlačivo: Žiadosť o určenie DZ

 • životné prostredie
 • výrub drevín
 •  malý zdroj znečistenia
 • obecná kanalizácia

            - žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky - tlačivo ŽIadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky

            - uzatvorenie zmluvy o odvážaní odpadových vôd

           - vyúčtovanie stočného

 • - hlásenie v miestnom rozhlase

 

Klientske centrum/Integrované obslužné miesto

Andrea Korgová– t.č. 037/7888403, 0915277423 matrika@cabajcapor.sk

• matrika,

• evidencia obyvateľstva,

• sociálne veci a služby

 •  evidencia obyvateľstva

            - prihlásenie na trvalý pobyt

            - prihlásenie na prechodný pobyt

            - prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

            - vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte

 •  osvedčenie podpisov a listín
 •  evidencia hrobových miest

            - uzatvorenie zmluvy na prepožičanie hrobového miesta

 •  sociálne veci a služby

            - prijímanie žiadostí do zariadenia pre seniorov

            - prijímanie žiadostí o opatrovateľskú službu

            - poradenstvo v oblasti sociálnych služieb

- matrika

            - zápis narodenia dieťaťa

            - zápis úmrtia

            - žiadosť o uzavretie manželstva

            - určenie otcovstva

            - podanie žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov

 

Judita Strhanová - t.č. 037/7888403  pokladna.podatelna@cabajcapor.sk

 • podateľňa (žiadosti, sťažnosti, petície, podnety a iné podania), výpravňa, registratúra (spisová služba),
 •  pokladňa,

 

referát ekonomiky

 (účtovníctvo, rozpočet, správa daní a poplatkov, evidencia obecného majetku)

 

Ing. Marta Dolníková -  t.č. 037/7888403, 0917398681 dane@cabajcapor.sk

 • miestne dane

            - daň z nehnuteľnosti

            - daň za psa

            - daň za užívanie verejného priestranstva

            - daň za ubytovanie

            - daň za predajné automaty

            - daň za výherné automaty

 • miestne poplatky

            - poplatok za komunálny odpad . tlačivo ŽIadosť o odpustenie - zníženie poplatku za KO

            - poplatok za služby poskytované obcou

 • nájomné
 •  rybárske lístky
 • evidencia SHR
 • úhrada faktúr

 

Soňa Kompasová – t.č. 037/7888403, 0917398680 uctovnictvo@cabajcapor.sk

                                       - tlačivo Zúčtovanie dotácie

 • vedie podrobnú evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a majetku zvereného obci štátom alebo inými právnickými či fyzickými osobami,

 

referát kultúry a zábavy; obecná knižnica

Iveta Ballayová - t.č. 0915277425 kultura@cabajcapor.sk

 •  kultúrne podujatia
 • prenájom KD
 • obecná knižnica

 

Terénna sociállna práca

Mgr. Nikoleta Šponiarová - t.č. 0908677834

e-mail: nikoleta.sponiarova@cabajcapor.sk

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov,  odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, vytváranie plánov práce s klientom a jeho realizácia, ,  pomoc pri riešení osobných záležitostí;
 • sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu jeho autonómie a sebestačnosti, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, koordinácia pracovných aktivít s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

 

Oddelenie prevádzky, údržby a správy obecného majetku

 • referát údržby a správy obecného majetku

Miroslav Snovák – t.č. 0908738291

Roman Ďurica

Ľubomír Kováč

 

 • referát prevádzky ČOV a správy VK

Jaroslav Ďuriš – t.č. 0907742092

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka