Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín — oznámenie o začatí správneho konania parcela registra „C“ č. 632/2 k.ú. Cabaj, Vytlačiť
 

Obec Cabaj -. Čápor  ako orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z organov štátnej správy na obce a na vyššie územne celky a § 69 písm. a) a k) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Vás v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

upovedomuje

o začatí správneho konania

dňa 6. februára 2018  vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa. Žiadateľom o výrub drevín rastúcich mimo lesa je: Základná škola Cabaj – Čápor, časť Cabaj 197, 951 17  Cabaj – Čápor,  IČO: 37865382´ (ďalej len „žiadateľ“). Predmetom konania je výrub 2 ks Tuja západná (Thuja occidentalis) s obvodom kmeňa 135 a 170 cm vo výške 130 cm nad zemou,  nachádzajúcich  sa na pozemku parcela registra  „C“ č. 632/2 k.ú. Cabaj,  vo vlastníctve obce Cabaj – Čápor, areál Základnej školy Cabaj – Čápor, časť Cabaj 197, 951 17  Cabaj – Čápor.

Dôvody výrubu sú (podľa žiadateľa):

  • zlý zdravotný stav drevín

Obec Cabaj - Čápor ako príslušný správny orgán v prenesenom výkone štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, oznamuje, v zmysle § 18 odsek 3 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), účastníkom konania začatie správneho konania a v súlade s ustanovením § 21 správneho poriadku nariaďuje k danej veci ústne rokovanie, ktoré sa uskutoční

dňa 21.  februára 2018 (streda)  o 13:00 hod.,

so stretnutím účastníkov a dotknutých subjektov na Obecnom úrade Cabaj - Čápor.

Obec Cabaj - Čápor v súlade s § 82 ods. 7 zverejňuje na svojej internetovej stránke informáciu o začatí tohto konania. Správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 7- ich dní odo dňa zverejnenia oznámenia o začatí správneho konania.

Upozornenie:

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Obecnom  úrade v Cabaji - Čápore, v čase úradných hodín. Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť

písomne alebo ústne do zápisnice. Fyzické a právnické osoby sú povinné podať vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie. Účastníci konania sú v priebehu správneho konania povinní oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania.

Ak sa necháte zastupovať, treba na správnom orgáne predložiť dohodu o plnomocenstve s osvedčeným podpisom splnomocniteľa alebo vykonať vyhlásenie do zápisnice na tunajšom správnom orgáne.

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka