Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín — oznámenie o začatí správneho konania p. Natália HrnekováVytlačiť
 

Obec Cabaj -. Čápor  ako orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z organov štátnej správy na obce a na vyššie územne celky a § 69 písm. a) a k) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Vás v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

upovedomuje

o začatí správneho konania

dňa 19. decembra 2017 vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa. Žiadateľom o rub drevín rastúcich mimo lesa je: p. Natália Hrneková, bytom Hlavná 109/76, 951 07 Čechynce (ďalej len „žiadateľ“). Predmetom konania je výrub 3 ks – tuja západná  (Thuja occidentalis) s obvodom kmeňa 46 cm -60 cm meraných  vo výške 130 cm nad zemou a  nachádzajúcich   sa na pozemku parcela registra  „C“ č. 666/16, k. ú. Cabaj vo vlastníctve Obce Cabaj - Čápor.

Dôvody výrubu sú (podľa žiadateľa):

-          dreviny zasahujú do rozhlasového vedenie, pri silnom vetre hrozí spadnutie na oplotenie pozemku.

Obec Cabaj - Čápor ako príslušný správny orgán v prenesenom výkone štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, oznamuje, v zmysle § 18 odsek 3 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), účastníkom konania začatie správneho konania a v súlade s ustanovením § 21 správneho poriadku nariaďuje k danej veci ústne rokovanie, ktoré sa uskutoční

dňa 16. januára 2018  (utorok)   o 10:00 hod.,

so stretnutím účastníkov a dotknutých subjektov na Obecnom úrade Cabaj - Čápor.


 
 
ÚvodÚvodná stránka