Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Cabaj - Čápor, časť Cabaj 197Vytlačiť
 

Obec Cabaj – Čápor

951 17  Cabaj – Čápor 543

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Základnej školy Cabaj – Čápor, časť Cabaj 197, 951 17 Cabaj - Čápor

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti),
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 •  
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • organizačné schopnosti,

Požadované doklady:

 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti),
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zák. č. 317/2009 Z. z.),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Cabaj – Čápor, časť Cabaj 197,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok s priloženými požadovanými dokladmi je 4. apríla 2018 do 17:00 hod.

Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa.

Prihlášky s označením „Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Cabaj – Čápor, časť Cabaj 197“ posielajte na adresu:

Obec Cabaj – Čápor

Obecný úrad Cabaj – Čápor

951 17  Cabaj – Čápor 543

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením


 
 
ÚvodÚvodná stránka