Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné povolenie na jednoduchú stavbu v spojenom územnom a stavebnom konaní - verejná vyhláška Roman SlížVytlačiť
 

Vec: Stavebné povolenie na jednoduchú stavbu v spojenom územnom a stavebnom konaní

 

S T A V E B N É  P O V O L E N I E

  • verejná vyhláška -

 

    Obec Cabaj – Čápor, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a  stavebnom  poriadku  v   znení  neskorších  predpisov (ďalej  len              „stavebný zákon“) prerokoval  žiadosť stavebníka: Roman Slíž, bytom Čápor č. 1433, 951 17 Cabaj - Čápor, (ďalej len ,,stavebník“),  zastúpený splnomocneným zástupcom Ing. arch. Líviou Dulíkovou, Mariánska dolina 5, 949 01 Nitra, na vydanie stavebného povolenia stavby (novostavby): ,,Rodinný dom - novostavba“ parcelné čísla 270/2, 270/3 katastrálne územie Cabaj.


 
 
ÚvodÚvodná stránka