Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - Juraj KováčVytlačiť
 

Obec Cabaj-Čápor, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti p. Juraja Kováča, bytom Čápor 1062, 951 17  Cabaj-Čápor,  zo dňa 23. 09. 2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks  dreviny,   druhu „orech“ s obvodom kmeňa 130 cm, ktorá rastie v záhrade žiadateľa,  na pozemku KN-C č. 1139/13,  k. ú. Čápor.

Žiadosť bola odôvodnená zlým zdravotným stavom dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku   

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

9. októbra 2019 t. j. v stredu o 13:00 hod.,

(vybavujúci pracovník: Alena Sedláková, t.č. 037/7888403)

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Cabaji-Čápore, miestnosť č. 5 na 1. poschodí.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania. 

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

                     

                                                                                                 Ing. Jozef Ligač

                                                                                                    starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka