Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU - Marián a Roman Plecho Vytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

09.11.2018

Marián Plecho, narodený 06.05.1973

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

Miestom nového trvalého pobytu je Cabaj-Čápor.

 

V Cabaji-Čápore, 09.11.2018

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu

a podpis zamestnanca ohlasovne

 

 

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

09.11.2018

Roman Plecho, narodený 27.07.1998

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

Miestom nového trvalého pobytu je Cabaj-Čápor.

 

V Cabaji-Čápore, 09.11.2018

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu

a podpis zamestnanca ohlasovne

 

 

 


 
 

Zámer na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Marek Rábek Vytlačiť
 

Obec Cabaj – Čápor zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zámer

na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 • predmet prenájmu: pozemok v kat. území Čápor,         
  • časť parcely registra „E“ č. 1960/2 ostatná plocha  o výmere 700 m2,

v podiele 1/1 v katastrálnom území obce Čápor

 • žiadateľ: p. Marek Rábek,  bytom  Partizánska 14, 927 01  Šaľa
 • cena prenáju: za cenu  0,40 €/m2/rok
 • doba prenájmu: 1 rok, od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019
 • dôvody hodného osobitného zreteľa:
  • poskytovanie služieb, ktoré nie sú iným spôsobom v obci zabezpečené a obec má o tieto služby záujem.

 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky na pošteVytlačiť
 

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

oznamuje, že

meno a priezvisko: p. Vladimír Tomaníček

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor uloženú zásielku dňom 23.10.2018.

Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade Cabaj – Čápor 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych  dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj - Čápor v úradných hodinách – do 12.11.2018

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 24.10.2018 do 12. novembra 2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

oznamuje, že

meno a priezvisko: p. Rudolf  Kompas

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor uloženú zásielku dňom 23.10.2018.

Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade Cabaj – Čápor 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych  dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj - Čápor v úradných hodinách – do 12.11.2018

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 24.10.2018 do 12. novembra 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

oznamuje, že

meno a priezvisko: p. Miroslav Borza

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor uloženú zásielku dňom 26.10.2018.

Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade Cabaj – Čápor 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych  dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj - Čápor v úradných hodinách – do 13.11.2018

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 29.10.2018 do 13. novembra 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

oznamuje, že

meno a priezvisko: p. Roman Rochel

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor uloženú zásielku dňom 2.11.2018.

Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade Cabaj – Čápor 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych  dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj - Čápor v úradných hodinách – do 20.11.2018

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 5.11.2018 do 20. novembra 2018.

 

 

 

 

 


 
 

Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mária Palková Vytlačiť
 

Obec Cabaj – Čápor zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zámer

na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 • predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Čápor, a to diel č. 7 odčlenený od parcely registra „E“ č. 758/400 o výmere 29 m2, pričlenený do novovytvorenej parcely registra „C“ č. 540/1
 • žiadateľka: p. Mária Palková, Podniková 1238/, 831 03  Bratislava
 • cena: 2,32 €/m2,
 • dôvody hodného osobitného zreteľa:
 • pozemok žiadateľka dlhodobo užíva,
 • pozemok je súvisle ohradený zo všetkých strán,
 • pozemok je súčasťou záhrady žiadateľky.

 
 

Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mária BobočekováVytlačiť
 

Obec Cabaj – Čápor zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

Zámer

na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 • predmet prevodu: parcela registra „C“ č. 1147/242 o výmere 66 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie,
 • žiadateľka: p. Mária Bobočeková, J. Dalloša 1370/2, 925 21 Sládkovičovo
 • cena: 2,32 €/m2,
 • dôvody hodného osobitného zreteľa:
 • pozemok žiadateľka dlhodobo užíva ako záhradku,
 • pozemok je súvisle ohradený zo všetkých strán,
 • pozemok je súčasťou areálu rodinného domu, dvora a záhrady žiadateľky.

   


 
 

Informačná tabuľa

Výsledky volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018Vytlačiť
 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov

3435

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

1736

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

1736

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva

1704

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu  obce

1723

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce

 

Peter Brunai

29

Pavol Lehoťák, Ing.

360

Jozef Ligač, Ing.

613

Jozef Lušňák, Ing. PhD.

274

Adriana Oravcová, Ing.

447

Za starostu obce Cabaj – Čápor bol zvolený Jozef Ligač, Ing.

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Por. číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Počet platných hlasov

1.

Ján Pastor

941

2.

Ján Blaškovič

941

3.

Pavol Lehoťák, Ing.

804

4.

Jozef Lušňák, Ing. PhD.

771

5.

Martin Ďuriš

761

6.

Andrej Šponiar, Ing.

682

7.

Jozef Ligač, Ing.

675

8.

Peter Kovár, Ing. PhD.

621

9.

Emil Koppan

552

10.

Zuzana Kĺbiková, Ing.

496

11.

Pavol Švelan

493

Náhradníci -  kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Por. číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Počet platných hlasov

1.

Miroslav Jaška

491

2.

Milan Kompas

471

3.

Pavol Laca

450

4.

Eva Danková

389

5.

Marek Kolenčík

372

6.

Darina Cintulová

342

7.

Michaela Koppanová, Bc.

341

8.

Roman Molnár

337

9.

Magdalena Šókyová, Ing.

331

10.

Mária Lukačovičová

253

 

 


 
 

Výzva ZSD a.s. na výrub a orez drevínVytlačiť
 


 
 

Táto informácia sa týka všetkých klientov, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013 viď. prílohaVytlačiť
 


 
 

Upozornenie pre nájomcov hrobových miest a návštevníkov pohrebísk obce Cabaj-Čápor Vytlačiť
 

cintorín

Upozornenie

pre nájomcov hrobových miest a návštevníkov pohrebísk obce Cabaj-Čápor

VZN Obce Cabaj-Čápor  č.1/2018 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Cabaj-Čápor  ustanovuje pre nájomcu hrobového miesta okrem iných povinností aj:

 • povinnosť udržiavať bezprostredné okolie prenajatého hrobového miesta- t. j. cca 40 cm okolo hrobu v čistote,
 • a povinnosť neodkladať poháre, kamene, kahance, kvety a pod. z prenajatého hrobového miesta na iné hrobové miesto, verejné priestranstvo alebo mimo nádob určených na komunálny odpad.

Zároveň upozorňujeme širokú verejnosť ako aj návštevníkov pohrebísk na rešpektovanie nasledovných zákazov činností na pohrebiskách:

 • ukladať nádoby, náradie a iné predmety na trávnaté porasty a miesta okolo hrobových miest,
 • fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky,
 • vodiť do areálu pohrebiska psov a iné zvieratá, zákaz sa netýka vodiacich psov pri sprevádzaní zrakovo postihnutých osôb a asistenčných psov pri sprevádzaní osôb ZŤP,
 • jazdiť na bicykli a iných nemotorových prostriedkov, slúžiacich k nie nevyhnutnej preprave, a slúžiacich k zábave, tento zákaz sa netýka prostriedkov a pomôcok používaných osobami ZŤP,
 • znečisťovať a poškodzovať hrobové miesta, pomníky, vybavenie a zariadenia pohrebiska,
 • vyvesovať plagáty a oznamy bez súhlasu obce,
 • používať zábavnú pyrotechniku,
 • robiť hluk.

Dodržiavaním týchto povinností a zákazov pomôžete udržiavať poriadok a čistotu na pohrebiskách-cintorínoch a správcovi pohrebísk zjednodušíte pravidelnú údržbu a kosenie týchto priestorov. Je našim spoločným cieľom, aby areály cintorínov boli dôstojné pietne miesta.


 
 

Zberný dvorVytlačiť
 

Zberný dvor

Oznamujeme  občanom, že zberný dvor na obecnom úrade je od 19. septembra 2018 opäť otvorený


 
 

Upozornenie občanomVytlačiť
 

nádoby

Upozorňujeme občanov, že dňom 13. septembra 2018 sa bude vyvážať komunálny odpad, iba zo zberných nádob  označených nálepkou obce  na rok 2018.

Občania, ktorí uhradili poplatok za komunálny odpad a doposiaľ si nevyzdvihli nálepky na zberné nádoby, si ich môžu vyzdvihnúť v klientskom centre – pokladňa od 27. augusta 2018.


 
 

Radíme senioromVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Radíme seniorom.pdf Radíme seniorom.pdf (571 kB)

 
 

Vypaľovanie a spaľovanie suchých porastovVytlačiť
 

Vážení spoluobčania!

            Na Slovensku sa opäť začína jar a každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí  rastlinný a drevný odpad.  Medzi vaše pracovné činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Je to síce najrýchlejší spôsob likvidácie, ale zároveň si položme otázku, či je to i ten najbezpečnejší a naj ekologickejší spôsob. Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia životom.

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania vo mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, kde hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov suchej trávy, sena, slamy a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí.

Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 99 Eur, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 165 Eur, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do 331 Eur.

Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania suchej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská.

A na záver: Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.

Uviesť:

 • kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá
 • Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
 • Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
 • Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí.
 • Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

 
 

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI / MESTE Vytlačiť
 

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/ je neziskovým združením právnických osôb, ktoré na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, konkrétne výrobcov elektro-odpadov, odpadov z obalov/neobalových výrobkov a výrobcov batérií a akumulátorov.
OZV ELEKOS apeluje na občanov, aby ako spotrebitelia nakupovali výrobky balené v obaloch, ktoré tvoria menej odpadov a aby uprednostňovali obaly, ktoré je možné používať opakovane. OZV ELEKOS zabezpečuje pre zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov možnosti pre zvyšovanie ich povedomia o opatreniach potrebných pre predchádzanie vzniku odpadov, najmä vo vzťahu k nimi používaným výrobným technológiám, množstvu/veľkosti používaných obalov, ich zloženiu a nebezpečnosti pre životné prostredie.
OZV ELEKOS financuje, prevádzkuje a udržiava triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty, kovy a VKM na báze lepenky) v obciach/mestách, v ktorých zodpovedá zavyhradený prúd odpadov. Od 1. 7. 2016 tak náklady na triedený zber komunálnych odpadov nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, ktorý platí občan, ale tieto náklady znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov v rámci ich tzv. rozšírenej zodpovednosti ustanovenej zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrí vzácne prírodné zdroje. Prispieva tak k ochrane životného prostredia, zabraňuje uvoľňovaniu škodlivých látok do okolitého prostredia a zároveň šetrí svoje peniaze ako aj finančné prostriedky obce/mesta, v ktorom žije.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ELEKTROODPADOM?

Elektroodpad sa nevhadzuje do bežných nádob na komunálny odpad.

Elektroodpad treba odovzdať len na miestach na to určených.

Elektroodpad sa vždy odovzdáva kompletný - nerozoberá sa, nevyberajú sa z neho jeho súčasti.

Elektrozariadenia sú označené grafickými symbolmi pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré bolo uvedené na trh pred 13. augustom 2005 /I./ a po 13. auguste 2005 /II./.

Grafická značka označuje, že takýto elektroodpad nepatrí do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM Z OBALOV / NEOBALOVÝCH VÝROBKOV?

Zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje označené textom „Zálohovaný obal" treba odovzdať v mieste ich nákupu alebo obdobnej prevádzke.

Obaly sú označované grafickými symbolmi s údajom o ich materiálovom zložení.

Grafická značka slúži na uľahčenie zberu, opätovného použitia a zhodnotenia odpadu z obalu.

Grafické značky znázorňujúce, že obal je možné recyklovať alebo zhodnotiť. Súčasťou značky môže byť aj označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený.

Grafická značka, ktorá znamená, že obal po použití patrí do zbernej nádoby.

 

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM Z BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV?

Použitá batéria alebo akumulátor sa nevhadzuje do nádob na komunálny odpad.

Použitú batériu alebo akumulátor treba odovzdať len na miestach na to určených, t.j. v predajniach, ktoré slúžia na ich predaj, na zbernom dvore alebo na inom zbernom mieste.

Správnym nakladaním z použitými batériami a akumulátormi sa predchádza úniku nebezpečných látok v nich obsiahnutých do životného prostredia, ako sú ortuť olovo, nikel a kadmium.

Grafická značka, ktorá označuje že batéria a akumulátor nepatrí do bežnej zbernej nádoby na komunálnyodpad, ale do systému „oddeleného zberu“.

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI


 
 

Upozornenie na zákaz spaľovania biologického odpadu zo záhrad a komunálneho odpadu Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

          aktuálne si Vás dovoľujeme upozorniť na zákaz spaľovania biologického odpadu zo záhrad a spaľovania komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.1)

          Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (zelený odpad) sa zbiera oddelene od iných druhov odpadov. Tento odpad je možné kompostovať alebo  na vlastné náklady odviesť na dočasnú skládku biologicky rozložiteľného odpadu – farma  Čápor.2)

          Nerešpektovanie tohto zákazu fyzickou osobou je priestupkom, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 1 500 €.3)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) podľa § 13 písm. g), h)  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

2) Čl. 9 VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce    

3) podľa § 115 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) s odvolaním sa na § 13 písm. b), g), h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch


 
 

VÝZVA k neznečisťovaniu miestnych pozemných komunikácií Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

            v súvislosti s používaním miestnych pozemných komunikácií vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky1) k rešpektovaniu pravidiel bezpečnosti, podmienenej aj zjazdnosťou ciest.

Výzva sa týka najmä majiteľov a prevádzkovateľov poľnohospodárskych a lesných strojov, stavebných strojov a nákladných vozidiel; výzva sa okrem iných týka aj osôb, ktoré svojimi dopravnými prostriedkami alebo prepravnými zariadeniami a strojmi vychádzajú z priľahlých poľných a lesných ciest, trávnatých plôch a polí na miestne pozemné komunikácie.

Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.2)

Upozorňujeme, že za znečistenie alebo poškodenie miestnej pozemnej komunikácie, ktorá spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v jej zjazdnosti alebo v schodnosti, obec v rozsahu svojej pôsobnosti uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 33 190 €3) Fyzickej osobe možno za vyššie uvedené uložiť pokutu do 330 €.4)

 

Ing. Jozef Ligač

    starosta obce

 

V Cabaji – Čápore, dňa 13. 9. 2016

 

 

1) § 2 zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2) § 9 ods. 5) zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon

3) podľa § 22a pís. c) zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon

4) podľa § 22c písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon; Čl. 10 ods. 6 VZN č. 6/2016 o verejnom poriadku v obci


 
 

VÝZVA k likvidovaniu vody z atmosférických zrážok a z topiaceho sa snehu na vlastnej nehnuteľnosti Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

            každý obyvateľ obce má za povinnosť ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia a  napomáhať udržiavať poriadok v obci.1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.2)

             V súvislosti s tým Vás vyzývame, aby ste vhodnými technickými, stavebnými a terénnymi opatreniami:

 • zabezpečili na vlastnej nehnuteľnosti (stavba pevne spojená so zemou, pozemok, pole, lesná pôda, atď.) likvidáciu vody z atmosférických zrážok, spadnutej na Vašu nehnuteľnosť a strechu stavby;3) to isté sa týka aj vody z topiaceho sa snehu;
 • zamedzili zmývaniu pôdy, zvyškov vegetácie a naplavenín z Vašich nehnuteľností na ďalšie pozemky, vrátane verejných priestranstiev, chodníkov a pozemných komunikácií,
 • spolupracovali s obcou na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v katastrálnom území obce, najmä preventívnych opatrení, ktoré podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia intravilán pred zaplavením povrchovým odtokom z nehnuteľností, ktorých ste vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi.

Upozorňujeme, že nerešpektovanie tejto výzvy je okrem iného porušením Čl. 6 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2016 o verejnom poriadku v obci a právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa v súvislosti s tým môže dopustiť správneho deliktu, za ktorý obec uloží pokutu do 6 638 €.5) Nerešpektovanie tejto výzvy fyzickou osobou je priestupkom.6)

 

 Ing. Jozef Ligač

    starosta obce

V Cabaji – Čápore, dňa 13. 9. 2016

1) podľa § 3 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

2) podľa § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

3) podľa § 3 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami; Čl. 6, písm. q), r) Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2016 o verejnom poriadku v obci

4) podľa § 26 ods. 3 písm. a) bod. 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

5) podľa § 27b ods. 1 písm. a), b); ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

6) podľa § 46 a § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch


 
 

VÝZVA k prevencii proti zaburiňovaniu pozemkov a šíreniu inváznych druhov rastlín na území obce Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

            každý obyvateľ obce má za povinnosť ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia a  napomáhať udržiavať poriadok v obci.[1]) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.[2])

             V súvislosti s tým Vás vyzývame k udržiavaniu Vašich alebo Vám zverených pozemkov (vlastník, správca alebo užívateľ pozemku) v riadnom stave a k primeraným preventívnym opatreniam pred zaburiňovaním týchto pozemkov, čo zároveň napomôže zabráneniu šírenia inváznych druhov rastlín.[3])

 

----------------------------------------------------------------------

[1]) podľa § 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

[2]) podľa § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

[3]) podľa § 3 ods. 1 písm. b); § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov; podľa § 7b ods. 3; § 64 ods. 1 písm. e); § 69, § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Súbor na stiahnutie Výzva.pdf Výzva.pdf (256.5 kB)

 
 

Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín Vytlačiť
 


 
 
ÚvodÚvodná stránka