Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Ing. Lukáš Jozefiak Vytlačiť
 

Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zámer

na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  • predmet prevodu: pozemok v kat. území Cabaj, zapísaný na LV č. 1376
    •  parcela registra „C“ č. 666/78- zast. plocha a nádvoria o výmere 34 m2,
  • žiadateľ: Ing. Lukáš Jozefiak, Cabaj 525, Cabaj - Čápor;
  • cena: 2,32 €/m2,
  • dôvody hodného osobitného zreteľa:
  • pozemok je priamo susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý užíva,
  • pozemok je súvisle ohradený zo všetkých strán,
  • je súčasťou areálu rodinného domu s dvorom a záhradou.

 

Ing. Jozef Ligač

   starosta obce

 

Tento Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Cabaji – Čápore uznesením č. 90/2017 zo dňa 26. júna 2017; po schválení zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce od 28. júna do uskutočnenia prevodu majetku obce, ktorý môže byť vykonaný najskôr 13. 7. 2017.

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka