Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Rastislav Zaťko Vytlačiť
 

Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom, zverejňuje v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov

Zámer

na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  • predmet prevodu: pozemok v kat. území Cabaj,
    •  parcela registra „C“ č. 458/7 vedená akozáhradao výmere 550 m2,
  • žiadateľ: p. Rastislav  Zaťko, bytom Čápor 1468, 951 17  Cabaj – Čápor,
  • cena prenájmu: 0,04 €/m2/rok (podľa Čl. 10, ods. 2, písm. b) VZN obce Cabaj – Čápor č. 8/2016),
  • dôvody hodného osobitného zreteľa:
  • verejnoprospešný účel využitia prenajatej nehnuteľnosti – neziskový výcvik psov.

 

Ing. Jozef Ligač

   starosta obce

Tento Zámer na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Cabaji – Čápore uznesením č. 94/2017 zo dňa 26. júna 2017; po schválení zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce od 28. 6. 2017 do uskutočnenia prenájmu majetku obce, ktorý môže byť vykonaný najskôr 13. 7. 2017.


 
 
ÚvodÚvodná stránka