Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Marek Kvasňovský - oznámenie o uložení zásielky Vytlačiť
 

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) – doručenie verejnou vyhláškou

oznamuje, že

meno a priezvisko: p. Marek Kvasňovský

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na Obecnom úrade obce Cabaj-Čápor uloženú písomnosť ako zásielku do vlastných rúk, ktorá na adresu Cabaj 543, 951 17  Cabaj - Čápor bola doručená dňa  12. júla 2017.

Zásielku si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor č. 543; 951 17 Cabaj – Čápor; miestnosť č. 5, podateľňa v lehote 15 kalendárnych  dní v úradných hodinách – do 27. júla 2017.

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 12. júla 2017 do 27. júla


 
 

Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr. Nitra - Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur - doplnenie zámeruVytlačiť
 

Doplnenie zámeru Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr. Nitra - Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur  - nový variant navrhovanej činnosti

 

Do zámeru je možné nahliadnuť na sekretariáte starostu obce Cabaj - Čápor do 21 dní od zverejnenia informácie.


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča Vytlačiť
 

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 
 

Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Ing. Lukáš Jozefiak Vytlačiť
 

Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zámer

na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 • predmet prevodu: pozemok v kat. území Cabaj, zapísaný na LV č. 1376
  •  parcela registra „C“ č. 666/78- zast. plocha a nádvoria o výmere 34 m2,
 • žiadateľ: Ing. Lukáš Jozefiak, Cabaj 525, Cabaj - Čápor;
 • cena: 2,32 €/m2,
 • dôvody hodného osobitného zreteľa:
 • pozemok je priamo susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý užíva,
 • pozemok je súvisle ohradený zo všetkých strán,
 • je súčasťou areálu rodinného domu s dvorom a záhradou.

 

Ing. Jozef Ligač

   starosta obce

 

Tento Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Cabaji – Čápore uznesením č. 90/2017 zo dňa 26. júna 2017; po schválení zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce od 28. júna do uskutočnenia prevodu majetku obce, ktorý môže byť vykonaný najskôr 13. 7. 2017.

 


 
 

Zámer na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Rastislav Zaťko Vytlačiť
 

Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom, zverejňuje v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov

Zámer

na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 • predmet prevodu: pozemok v kat. území Cabaj,
  •  parcela registra „C“ č. 458/7 vedená akozáhradao výmere 550 m2,
 • žiadateľ: p. Rastislav  Zaťko, bytom Čápor 1468, 951 17  Cabaj – Čápor,
 • cena prenájmu: 0,04 €/m2/rok (podľa Čl. 10, ods. 2, písm. b) VZN obce Cabaj – Čápor č. 8/2016),
 • dôvody hodného osobitného zreteľa:
 • verejnoprospešný účel využitia prenajatej nehnuteľnosti – neziskový výcvik psov.

 

Ing. Jozef Ligač

   starosta obce

Tento Zámer na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Cabaji – Čápore uznesením č. 94/2017 zo dňa 26. júna 2017; po schválení zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce od 28. 6. 2017 do uskutočnenia prenájmu majetku obce, ktorý môže byť vykonaný najskôr 13. 7. 2017.


 
 

Oznámenie o uložení zásielky na pošteVytlačiť
 

p. Dávid Hukel

 

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

oznamuje, že

meno a priezvisko: p. Dávid Hukel

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor uloženú zásielku dňom 4. júla 2017.

Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade Cabaj – Čápor 543; 951 17 Cabaj – Čápor; miestnosť č. 5, podateľňa.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 10 kalendárnych  dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj - Čápor v úradných hodinách – do 14. júla  2017

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 4. júla 2017 do 14. júla  2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p. Boris Mihálik

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

oznamuje, že

meno a priezvisko: p. Boris Mihálik

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor uloženú zásielku dňom 12.  júla 2017.

Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade Cabaj – Čápor 543; 951 17 Cabaj – Čápor; miestnosť č. 5, podateľňa.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych  dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj - Čápor v úradných hodinách – do 31.  júla  2017

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 12. júla 2017 do 31. júla  2017.


 
 

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2017

 

 • zasadnutie OZ: 13. februára 2017
 • zasadnutie OZ: 27. marca 2017
 • zasadnutie OZ: 15. mája 2017
 • zasadnutie OZ: 26. júna 2017
 • zasadnutie OZ: 11. septembra 2017
 • zasadnutie OZ: 30. októbra 2017
 • zasadnutie OZ: 11. decembra 2017

 


 
 

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva - harmonogramVytlačiť
 

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

Informácie o preskúšaní sirén sa oznamujú v Obecnom rozhlase, na web-stránke obce, na úradnej tabuli obce, na elektronickej úradnej tabuli obce, v materských a základných školách v obci.

Pre rok 2017 sú stanovené nasledovné termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva:

 

27. január

10. február

10. marec

21. apríl

12. máj

9. jún

14. júl

11. august

8. september

13. október

10. november

8. december


 
 

Informačná tabuľa

Ambulancia MUDr. WágnerovejVytlačiť
 

Obvodná lekárka pre dospelých MUDr.  Wágnerová oznamuje, že od 17. júla 2017 do 24. júla 2017 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupuje

od 17. júla do 19. júla MUDr. Šoth – Poliklinika Chrenová

od 20. júla do 24. júla 2017 MUDr. Ďurčanská – ZS Mojmírovce


 
 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Nitra a Šaľa Vytlačiť
 

Oznamujeme Vám že dňom 22.06.2017 od 8.00 hod. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Nitra a Šaľa až do odvolania. Žiadame Vás o oboznámenie občanov s obsahom.


 
 

Upozornenie pre obyvateľov obce na nebezpečenstvo krádeží z nehnuteľností a vlámania do obydlí Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

vzhľadom k tomu, že v  poslednom čase došlo v našej obci k opakovaným vlámaniam do obydlí a krádežiam z nehnuteľností, odporúčame  Vám dodržiavať minimálne nasledovné zásady k zvýšeniu ochrany vlastného obydlia a nehnuteľnosti:

 • pred odchodom z domu alebo bytu skontrolujte, či sú všetky okná a dvere pozatvárané (a to aj v prípade, ak z domu alebo bytu odchádzate na chvíľku – napríklad odbehnete do neďalekého obchodu); platí to hlavne pre byty na prízemí a nízkych podlažiach v obytných domoch; ak bývate v rodinnom dome, nezabudnite skontrolovať aj uzamknutie pivnice a garážovej brány,
 • pokiaľ odchádzate z domu alebo bytu na dlhšiu dobu, túto skutočnosť oznámte iba osobám, ktoré majú Vašu plnú dôveru a takýmto osobám prípadne zverte kľúče od domácnosti, aby Váš dom alebo byt pravidelne navštevovali a aby vyberali poštovú schránku,
 • nezverejňujte na sociálnych sieťach, že odchádzate z domu alebo bytu na dlhšiu dobu,
 • v prípade Vašej neprítomnosti v obydlí vytvorte zdanie, že sa v dome alebo byte niekto nachádza; existujú systémy, ktoré občas zapnú svetlá či rádio, znížite tým riziko vlámania do domu alebo bytu,
 • nikdy nenechávajte kľúče na tzv. dohovorených miestach (pod kvetináčom prípadne rohožkou),
 • nechváľte sa finančnou hotovosťou uloženou doma a ani drahou výbavou domácnosti; cennosti je bezpečnejšie ukladať v trezore,
 • zvážte montáž zabezpečovacieho zariadenia svojej domácnostia nehnuteľnosti.

 

Prosíme občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť pohybu cudzích a podozrivých  osôb v mieste svojho bydliska a každý takýto pohyb, neváhajte oznámiť polícii na číslo 158.


 
 

Upozornenie na zákaz spaľovania biologického odpadu zo záhrad a komunálneho odpadu Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

          aktuálne si Vás dovoľujeme upozorniť na zákaz spaľovania biologického odpadu zo záhrad a spaľovania komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.1)

          Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (zelený odpad) sa zbiera oddelene od iných druhov odpadov. Tento odpad je možné kompostovať alebo  na vlastné náklady odviesť na dočasnú skládku biologicky rozložiteľného odpadu – farma  Čápor.2)

          Nerešpektovanie tohto zákazu fyzickou osobou je priestupkom, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 1 500 €.3)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) podľa § 13 písm. g), h)  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

2) Čl. 9 VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce    

3) podľa § 115 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) s odvolaním sa na § 13 písm. b), g), h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch


 
 

Upozornenie na vypaľovanie a spaľovanie suchých porastovVytlačiť
 

Vážení spoluobčania!

            Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Nitra upozorňuje, že na Slovensku sa opäť začína jar a každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí  rastlinný a drevný odpad.  Medzi vaše pracovné činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Je to síce najrýchlejší spôsob likvidácie, ale zároveň si položme otázku, či je to i ten najbezpečnejší a naj ekologickejší spôsob. Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia životom.

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania vo mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, kde hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov suchej trávy, sena, slamy a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí.

Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 99 Eur, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 165 Eur, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do 331 Eur.

Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania suchej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská.

A na záver: Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.

Uviesť:

 • kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá
 • Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
 • Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
 • Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí.
 • Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

 
 

Vývoz odpadu - nádobyVytlačiť
 

Vážení spoluobčania

V poslednom období sa hromadia sťažnosti od Vás občanov na poškodenie smetných nádob, podľa Vás spôsobených zlým zaobchádzaním posádky smetných vozidiel. Je našou snahou, každý nahlásený prípad poškodenia nádoby riešiť s firmou zabezpečujúcou zvoz komunálneho odpadu. K tomu, aby aj Váš prípad poškodenej nádoby bol úspešne vyriešený, je nevyhnutné, aby ste takýto prípad nahlásili pokiaľ je to možné čím skôr, najneskôr v nasledujúci deň po zistení poškodenia smetnej nádoby, na obecný úrad.

Posádky smetných vozidiel majú povinnosť, takúto udalosť hlásiť na dispečing firmy a tiež sú povinné pri hlásení škodového prípadu uviesť aj príčiny takéhoto poškodenia. Najčastejšími dôvodmi poškodenia  nádoby je jej preťaženie a používanie „nevhodných“ smetných nádob. Výraznou mierou sa na poškodení nádoby podieľa aj vek nádoby a únava materiálu.

Preťaženie  nádob je  spôsobené tým, že do nádoby je uložené veľké množstvo odpadu, prípadne je do nej vložený odpad, ktorý do nádoby nepatrí, najčastejšie stavebný odpad, prípadne zemina.

„Nevhodnosť“ nádoby sa týka prevažne 240 l nádob, ale vyskytujú sa aj nádoby s obsahom 120 l. V mnohých domácnostiach sú používané nádoby z „bazárového“ výpredaja nádob,  niektorých spoločností, zabezpečujúcich likvidáciu komunálneho odpadu, ktoré ich vyradili z rovnakých dôvodov, aké uvádza firma ENVIGEOS, keď sa takéto nádoby  pri vyprázdňovaní poškodia, alebo nie sú pri zvoze komunálneho odpadu vyprázdnené. Týmto dôvodom je skutočnosť, že súčasná technika nie je prispôsobená k manipulácii s takýmito nádobami.

Na priloženej fotografii je nádoba, ktoré nebudú posádky v budúcnosti vyprázdňovať, nakoľko manipulácia s ňou je nebezpečná a pri vyprázdňovaní takýchto nádob, opakovane došlo k úrazu členov posádky. Odporúčame preto občanom, aby  pri nákupe smetných nádob kládli popri cene nádoby dôraz aj na jej tvar. V súčasnosti si môžete je všetky druhy a typy nádob  zakúpiť priamo na obecnom úrade za výhodné ceny.

nádoba na trojuholník120l


 
 

VÝZVA k neznečisťovaniu miestnych pozemných komunikácií Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

            v súvislosti s používaním miestnych pozemných komunikácií vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky) k rešpektovaniu pravidiel bezpečnosti, podmienenej aj zjazdnosťou ciest.

Výzva sa týka najmä majiteľov a prevádzkovateľov poľnohospodárskych a lesných strojov, stavebných strojov a nákladných vozidiel; výzva sa okrem iných týka aj osôb, ktoré svojimi dopravnými prostriedkami alebo prepravnými zariadeniami a strojmi vychádzajú z priľahlých poľných a lesných ciest, trávnatých plôch a polí na miestne pozemné komunikácie.

Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.)

Upozorňujeme, že za znečistenie alebo poškodenie miestnej pozemnej komunikácie, ktorá spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v jej zjazdnosti alebo v schodnosti, obec v rozsahu svojej pôsobnosti uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 33 190 €.) Fyzickej osobe možno za vyššie uvedené uložiť pokutu do 330 €.)

 

Ing. Jozef Ligač

    starosta obce

 

V Cabaji – Čápore, dňa 13. 9. 2016

 

 

) § 2 zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

) § 9 ods. 5) zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon

) podľa § 22a pís. c) zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon

) podľa § 22c písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon; Čl. 10 ods. 6 VZN č. 6/2016 o verejnom poriadku v obci


 
 

VÝZVA k likvidovaniu vody z atmosférických zrážok a z topiaceho sa snehu na vlastnej nehnuteľnosti Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

            každý obyvateľ obce má za povinnosť ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia a  napomáhať udržiavať poriadok v obci.) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.)

             V súvislosti s tým Vás vyzývame, aby ste vhodnými technickými, stavebnými a terénnymi opatreniami:

 • zabezpečili na vlastnej nehnuteľnosti (stavba pevne spojená so zemou, pozemok, pole, lesná pôda, atď.) likvidáciu vody z atmosférických zrážok, spadnutej na Vašu nehnuteľnosť a strechu stavby;) to isté sa týka aj vody z topiaceho sa snehu;
 • zamedzili zmývaniu pôdy, zvyškov vegetácie a naplavenín z Vašich nehnuteľností na ďalšie pozemky, vrátane verejných priestranstiev, chodníkov a pozemných komunikácií,
 • spolupracovali s obcou na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v katastrálnom území obce, najmä preventívnych opatrení, ktoré podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia intravilán pred zaplavením povrchovým odtokom z nehnuteľností, ktorých ste vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi.

Upozorňujeme, že nerešpektovanie tejto výzvy je okrem iného porušením Čl. 6 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2016 o verejnom poriadku v obci a právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa v súvislosti s tým môže dopustiť správneho deliktu, za ktorý obec uloží pokutu do 6 638 €.) Nerešpektovanie tejto výzvy fyzickou osobou je priestupkom.)

 

 Ing. Jozef Ligač

    starosta obce

V Cabaji – Čápore, dňa 13. 9. 2016

) podľa § 3 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

) podľa § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

) podľa § 3 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami; Čl. 6, písm. q), r) Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2016 o verejnom poriadku v obci

) podľa § 26 ods. 3 písm. a) bod. 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

) podľa § 27b ods. 1 písm. a), b); ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

) podľa § 46 a § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch


 
 

VÝZVA k prevencii proti zaburiňovaniu pozemkov a šíreniu inváznych druhov rastlín na území obce Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

            každý obyvateľ obce má za povinnosť ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia a  napomáhať udržiavať poriadok v obci.[1]) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.[2])

             V súvislosti s tým Vás vyzývame k udržiavaniu Vašich alebo Vám zverených pozemkov (vlastník, správca alebo užívateľ pozemku) v riadnom stave a k primeraným preventívnym opatreniam pred zaburiňovaním týchto pozemkov, čo zároveň napomôže zabráneniu šírenia inváznych druhov rastlín.[3])

 

----------------------------------------------------------------------

[1]) podľa § 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

[2]) podľa § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

[3]) podľa § 3 ods. 1 písm. b); § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov; podľa § 7b ods. 3; § 64 ods. 1 písm. e); § 69, § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Súbor na stiahnutie Výzva.pdf Výzva.pdf (256.5 kB)

 
 

Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín Vytlačiť
 


 
 
ÚvodÚvodná stránka