Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Cabaj - Čápor.

Upútavky na oznamy

Všeobecne záväzné nariadenie obce Cabaj-Čápor č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce - návrh

 
Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením v OZ od: 27. 5. 2016 do: 13. 6. 2016 a po schválení v OZ: od  14. 6. 2016 do: 28. 6. 2016 
Dátum lehoty na pripomienkovanie do: 7. 6. 2016. < ...viac...


 

Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín


 

Daň z nehnuteľností

Miestne dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2016 sa budú platiť až po doručení rozhodnutia o vyrubení dane a rozhodnutia o vyrubení poplatk ...viac...


 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Cabaj – Čápor z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parcela registra C-KN č. 666/41 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1240m2 v k. ú. Cabaj, zapísanej na LV č. 1376, trávnatú kruhovú plochu s priemerom 14 m – t. j. 153,86 m2


 

Zber skla

Zber sklad od 1.1.2015 organizovaný v centrálnej časti obce prostredníctvom siedmych kusov 1300l kontajnerov, ktoré boli rozmiestnené v obci
časť Cabaj:          pri Sýpke
               ...viac...


 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Cabaj – Čápor z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parcela registra C-KN č. 752/18 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185m2 v k. ú. Čápor


 


Úvodná stránka